Hey Anatha Natha

Bhajan lyrics:

Hey Anatha Natha Deena Bandu Sadguru Radhe Shyam, Jaya Sadguru Radhe Shyam
Hey Prema Swaroopa Papa Vinasha Sadguru Radhe Shyam
Jaya Sadguru Radhe Shyam
Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram
Hare Ram Hare Ram

This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Lord Vishnu Bhajans’ – available on CD or download.

Get the album

Visit our main bhajan index