Jaya Guru Omkara

Bhajan lyrics:

Jaya Guru Omkara Jai Jai, Sadguru Omkara Om
Brahma Vishnu Sada Shiva
Hara Hara Hara Hara Maha Deva

This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Daily Worship’ – available on CD or download.

Get the album

Go to the main bhajan index