Kali Maheshwari

Bhajan lyrics:

Kali Maheshwari Parvati Shankari, Saranam Saranam, Saranam O Ma
Durgati Nashini Durga Jai Jai
Kala Vinashini Kali Jai Jai
Uma Ramaa Brahmani Jai Jai (once)
Uma Ramaa Sarvani Jai Jai (once)
Radha Sita Rukmani Jai Jai
Saranam Saranam Saranam O Ma

This song is taken from the album ‘Skanda Vale LIVE – Volume One’ – available on CD or download.

Get the album

Visit our main bhajan index