Om Brahma

Bhajan lyrics

Om Brahma Vishnu Maheshwara, Jaya Jagan Matha
Jaya Jagan Matha Amba, Jaya Jagan Matha
Jaya Durga Lakshmi Saraswati, Devi Jagan Matha
Devi Jagan Matha Amba, Devi Jagan Matha

This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Devotions to Divine Mother’ – available on CD or download.

Get the album

Go to the main bhajan index