Radha Pyari

Bhajan lyrics:

Radha Pyari Hey Gopal, Radha Madhava Jaya Gopal
Brindavana ke Hey Gopal
Hey Gopal
Brindavana ke Hey Gopal
Murali Manohara Jaya Gopal

This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Mahasivaratri Celebrations’ – available on CD or download.

Get the album

Go to the main bhajan index