Sri Nivasa

Bhajan lyrics:

Sri Nivasa Sri Venkatesha
Balaji Govinda Ghana Shyam
Sri Nivasa Sri Venkatesha
Parama Dayala Thirumala Vaasa
Padma Lakshmi Vallabhaisha
Pundarikaksha Papa Vinasha

This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Lord Vishnu Bhajans’ – available on CD or download.

Get the album

Visit our main bhajan index