Om Sivaya

Bhajan lyrics: Om Shivaya Om ShivayaShambo Shankara Om ShivayaShambo Shankara Om ShivayaShambo Shankara Om Shivaya This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Daily Worship’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index

Dam Dam Damaru

Bhajan lyrics: Dam Dam Dam Dam Damaru BhajeHare Bhola Natha Shiva Shambo BhajeGana Gana Gana Gana Gantha BhajeHare Gauri Natha Shiva Shambo Bhaje This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Daily Worship’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index

Hara Shiva Shankara

Bhajan lyrics: Hara Shiva Shankara Shashanka Shekhara Hara Bam Hara Bam Bam Bam BoloBhava Bhayankara Girija Shankara Dhimi Dhimi Dhimi Thaka Nartana KheloHara Shiva Shankara Shashanka Shekhara Hara Bam Hara Bam Bam Bam Bolo (higher)Bhava Bhayankara Girija Shankara Dhimi Dhimi Dhimi Thaka Nartana Khelo This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Mahasivaratri Celebrations’ – available on CD or …

Bolo Bolo

Bhajan lyrics: Bolo Bolo Submila Bolo Om Namah ShivayaOm Namah Shivaya Om Namah ShivayaBolo Bolo Submila Bolo Om Namah Shivaya (once)Shiva ke Juta me GangadhariTrishuladhari Damaru BhajareDama Dama Dama Dama Damaru BhajePoojita Om Namah ShivayaOm Namah ShivayaOm Namah Shivaya (higher)Om Namah Shivaya (higher again)Hari Om Namah Shivaya This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Mahasivaratri Celebrations’ – available …

Om Brahma

Bhajan lyrics Om Brahma Vishnu Maheshwara, Jaya Jagan MathaJaya Jagan Matha Amba, Jaya Jagan MathaJaya Durga Lakshmi Saraswati, Devi Jagan MathaDevi Jagan Matha Amba, Devi Jagan Matha This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Devotions to Divine Mother’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index