Shanmukha Natha

Bhajan lyrics: Shanmukha Natha Shanmukha Natha Om Saravanabhava Shanmukha NathaShanmukha Natha Shanmukha Natha Om Saravanabhava Shanmukha Natha (higher)Shanmukha Natha Shanmukha Natha Om Saravanabhava Shanmukha Natha (higher again)Shanmukha Natha Shanmukha Natha Om Saravanabhava Shanmukha Natha (lower) This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Mahasivaratri Celebrations’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index

Vel Vel Muruga Vettri Vel Muruga

Bhajan lyrics: Vel Vel Muruga Vettri Vel MurugaVettri Vel Muruga Veera Vel MurugaVeera Vel Muruga Jnaana Vel MurugaJnaana Vel Muruga Shakti Vel MurugaShakti Vel Muruga Shakti Vel MurugaShakti Vel Muruga Ao Ao MurugaAo Ao Muruga Ao Ao Muruga This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Mahasivaratri Celebrations’ – available on CD or download. Go to the main bhajan …